Zimmer reservieren

GDPR

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Zamek w Tucznie sp. z o.o. z siedzibą w Tucznie, ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno, NIP 7651693858, zwana dalej „Dom Architekta SARP Zamek Tuczno”.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Domem Architekta SARP Zamek Tuczno umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Dom Architekta SARP Zamek Tuczno.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Dom Architekta SARP Zamek Tuczno może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Dom Architekta SARP Zamek Tuczno usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Dom Architekta SARP Zamek Tuczno usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest usprawiedliwiony interes Domu Architekta SARP Zamek Tuczno (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Dom Architekta SARP Zamek Tuczno dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tych celach na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Dom Architekta SARP Zamek Tuczno do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Dom Architekta SARP Zamek Tuczno usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 4. Dom Architekta SARP Zamek Tuczno informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Domem Architekta SARP Zamek Tuczno, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Dom Architekta SARP Zamek Tuczno informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: rodo@zamek-tuczno.com.pl
 6. Dom Architekta SARP Zamek Tuczno informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 7. Dom Architekta SARP Zamek Tuczno informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. firmom księgowym współpracującym z Domem Architekta SARP Zamek Tuczno,
  2. kancelariom prawnym współpracującym z Domem Architekta SARP Zamek Tuczno,
  3. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Domem Architekta SARP Zamek Tuczno,
  4. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT Domu Architekta SARP Zamek Tuczno,
  5. firmom kurierskim i pocztowym,
  6. biurom podróży.
 8. Dom Architekta SARP Zamek Tuczno informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 9. W przypadku zarezerwowania noclegu w Domu Architekta SARP Zamek Tuczno za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Domu Architekta SARP Zamek Tuczno przez te podmioty mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, daty zarezerwowanego pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Dom Architekta SARP Zamek Tuczno pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.
ZIMMER RESERVIEREN